Bærum Velforbund

Møte med Ruter og Bærum kommune om kollektivtilbudet

Styret hadde den 19. september 2017 møte med Ruter og Bærum kommune når det gjelder kollektivtilbudet i Bærum. Referat fra møtet blir lagt ut her så snart det er godkjent.
Les mer

Ditt verdifulle nabolag - Bekkestua

Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus ønsker med dette å invitere alle velforeninger i Bærum til arrangementet «Ditt verdifulle nabolag» som arrangeres på Bekkestua i morgen 21.september og på søndag 24. september 2017.
Les mer

Nytt kollektivknutepunkt på Lysaker

Statens vegvesen skal i samarbeid med Bærum og Oslo kommune lage regulaeringsplan for Lysaker kollektivknutepunkt. De ber om innspill til arbeidet.
Les mer

Høring - Klimastrategi 2030 - Klimaklok Bærum

Formannskapet i Bærum kommune har vedtatt at rådmannens forsleg til Klimastrategi 20130 og handlingsplan skal sendes på høring. Høringen omfatter både målsettinger, strategier og tiltak.
Les mer

Møte med Statens Vegvesen og Bærum kommune

 Styret møtte den 6. september 2017 Statens Vegvesen og Bærum kommune for å drøfte kontaktordninger og en del prinsipielle problemer når det gjelder velforeningenes kontakt med Statens Vegvesen. Dette har vi lenge hatt ønske om. Ofte er det vanskelig å finne ut om det er kommunen eller Statens Vegvesen som ansvaret for de sakene velforeningene tar opp. Om det så sendes brev til SV, har det ofte har det vært vanskelig å få noe svar. Referat fra møtet er vedlagt.
Les mer

Høring - endring av Bærum kommunes forskrift om skjenketider

Bærum kommunestyre har besluttet at skjenketidsforskriften i Bærum kommune skal revideres. Vedlagt er høringsnotatet.
Les mer

Uttalelse om kommunal boligpolitikk

Bærum Velforbund gir sin tilslutning til "Kommunal politikk for rimelige boliger" som behandles i kommunestyret den 21 juni.
Les mer

Underretning om planvedtak - vedtatt reguleringsplan for E18 Lysaker - Ramstadsletta med tverrforbindelse Fornebu - Gjønnes (L)

 Underretning om planvedtak - vedtatt reguleringsplan for E18 Lysaker - Ramstadsletta med tverrforbindelse Fornebu - Gjønnes
Les mer

Underretning om planvedtak - vedtatt reguleringsplan for Lindelia 45 m.fl.

Underretning om planvedtak - vedtatt reguleringsplan for Lindelia 45 m.fl.
Les mer

Høring/offentlig ettersyn

Høring/offentlig ettersyn- reguleringsplan for Eikeli videregående skole - etaljregulering Bispeveien 10. Høringsfrist 21. august 2017.
Les mer

Møte med formannskapet: Kommunalt vedlikehold, avfall, fortetting og friområder

Formannskapet og velforeningene hadde iden 23. mai sitt årlige fellesmøte der vellene tar opp store og små problemer og saker de gjerne vil ha en bedre løsning på. Selvsagt kom det spørsmål om gjennomføringen av ny ordning for husholdningsavfall. Fortetting, kommunalt vedlikehold, samarbeidsprosjekter med kommunen samt friområder i det grønne Bærum hadde også stort fokus.
Les mer

Formannskapet sluttet seg til ny samarbeidsavtale

Revidert samarbeidsavtale mellom velforeningene i Bærum og Bærum kommune ble den 23. mai behandlet av formannskapet i kommunen. Det ble full tilslutning og et godt grunnlag for medvirkning for beboerne i Bærum. Bærum kommune er i denne sammenheng en foregangskommune når det gjelder vellenes plass i medvirkningsprosesser. Samarbeidet mellom velforeningene og kommunen ble formelt innstiftet gjennom gjensidige avtaler i 1979. Avtalene ble godkjent i sammenslutningen av velforeninger i oktober samme år, og kommunestyret gjorde vedtak 22. november 1979.
Les mer

E18-Utbyggingen

Bærum Velforbund og Statens Vegvesen har samme synspunkt på hva som er den beste løsningen for E18-utbyggingen.
Les mer

Velforeningenes møte med formannskapet 23. mai

Velforeningene i Bærums årlige kontaktmøte med formannskapet i Bærum kommune finner sted den 23. mai. Vedlagt er saker som vellene har bedt om politikerenes synspunkter til.
Les mer

Protokoll fra årsmøtet 2017

Årsmøtet i Bærum Velforbund ble avholdt på Bekkestua bibliotek den 7. mars 2017.
Les mer

Referat fra møte mellom Bærum Velforbund og Bærum Kommune den 5. april 2017

Det halvårlige kontaktmøtet mellom Bærum Kommune og Bærum Velforbund ble avholdt i kommunegprden onsdag 5. april 2017.
Les mer

Høringsmøte om Sandvikaplanene - 18. april

Formannskapet i Bærum inviterer til høringsmøte om Sandvika-planene 18. april 2017 kl. 17.00.
Les mer

Arealplanen: Bolig-press og fortetting berører mange

Dette er blant de forholdene som tas opp i Bærum Velforbund sin uttalelse. Men også andre viktige sider ved utviklingen av bærumssamfunnet kommenteres i uttalelsen. Du finner den i sin helhet som dokument under.
Les mer

Omlegging av kollektivtilbudet i Bærum – svar fra Ruter

Bærum velforbund har fått svar fra Ruter på sin henvendelse i februar 2017 vedrørende "Omlegging av kollektivtilbudet i Bærum – erfaringer og tilbakemeldinger". Brevet fra Bærum velforbund til Ruter finner du her:
Les mer

Ingen bønn for trikk til Bærum

Schytz må derfor innrømme at fylkeskommunen står overfor et problem. I arealplanen for Bærum, er Bekkestua et av de 2 hovedområdene for bymessig utvikling og knutepunkt for kollektivløsninger. Reduksjon i busstilbudet mot vestre deler av Oslo sammen med nedlegging av trikken støtter ikke den utviklingen Bærum kommune legger opp til.
Les mer