Bærum Velforbund

Bærum Velforbund møtte kommuneadministrasjonen - referat

Sakslisten var lang til dagens møte den 1. november 2017 med kommuneadministrasjonen. Velforeningene i Bærum hadde mange saker de ønsket svar på.
Les mer

Åpne kontordager – Ringeriksbanen og E16

 I løpet av november kan både lag, foreninger og du som privatperson få mer informasjon om status for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Prosjektet arrangerer såkalte åpne kontordager hvor du kan komme å stille spørsmål til oss.
Les mer

Nærmilø og velarbeide – Tema på medlemsmøtet 7. nov. 2017

Bærum Velforbund hadde kalt inn til medlemsmøte på Bekkestua Bibliotek tirsdag 7. nov. 2017. Tema for møtet var velarbeidet i Bærum. Hvilke oppgaver og utfordringer står vellene overfor. Leder for Bærum Velforbund Erik Sennesvik innledet til diskusjon der han ga en oversikt over oppgaver som velforbundet har arbeidet med og stilte spørsmål om hva vellene kunne gjøre for å for et enda bedre nærmiljø.
Les mer

Fornebu videregående skole – ny skole

Det er vedtatt etablering av videregående skole på Fornebu med ferdigstillelse i 2025.
Les mer

Vedtatt reguleringsplan for Eikeli videregående skole

Bærum Velforbund har mottatt underretning om planvedtak - vedtatt reguleringsplan for Eikeli videregående skole
Les mer

Varsel om oppstart av endring av reguleringsplan for E18 Lysaker – Ramstadsletta

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjente områdereguleringsplan for E18 Lysaker – Ramstadsletta den 08.09.2017.
Les mer

Møte med administrasjonen i Bærum kommune 1. november

Bærum Velforbund har sitt årlige kontaktmøte med administrasjonen i Bærum Velforbund 1. november 2017
Les mer

Medlemsmøte 7. november 2017 - Bekkestua bibliotek

Bærum Velforbund inviterer til medlemsmøte tirsdag 7. november 2017 kl. 18:30 - 21:00 i foredragssalen Bekkestua Bibliotek.
Les mer

Møte med Ruter og Bærum kommune om kollektivtilbudet

Styret hadde den 19. september 2017 møte med Ruter og Bærum kommune når det gjelder kollektivtilbudet i Bærum. Referat fra møtet finner du her>>
Les mer

Ditt verdifulle nabolag - Bekkestua

Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus ønsker med dette å invitere alle velforeninger i Bærum til arrangementet «Ditt verdifulle nabolag» som arrangeres på Bekkestua i morgen 21.september og på søndag 24. september 2017.
Les mer

Nytt kollektivknutepunkt på Lysaker

Statens vegvesen skal i samarbeid med Bærum og Oslo kommune lage regulaeringsplan for Lysaker kollektivknutepunkt. De ber om innspill til arbeidet.
Les mer

Høring - Klimastrategi 2030 - Klimaklok Bærum

Formannskapet i Bærum kommune har vedtatt at rådmannens forsleg til Klimastrategi 20130 og handlingsplan skal sendes på høring. Høringen omfatter både målsettinger, strategier og tiltak.
Les mer

Møte med Statens Vegvesen og Bærum kommune

 Styret møtte den 6. september 2017 Statens Vegvesen og Bærum kommune for å drøfte kontaktordninger og en del prinsipielle problemer når det gjelder velforeningenes kontakt med Statens Vegvesen. Dette har vi lenge hatt ønske om. Ofte er det vanskelig å finne ut om det er kommunen eller Statens Vegvesen som ansvaret for de sakene velforeningene tar opp. Om det så sendes brev til SV, har det ofte har det vært vanskelig å få noe svar. Referat fra møtet er vedlagt.
Les mer

Høring - endring av Bærum kommunes forskrift om skjenketider

Bærum kommunestyre har besluttet at skjenketidsforskriften i Bærum kommune skal revideres. Vedlagt er høringsnotatet.
Les mer

Uttalelse om kommunal boligpolitikk

Bærum Velforbund gir sin tilslutning til "Kommunal politikk for rimelige boliger" som behandles i kommunestyret den 21 juni.
Les mer

Underretning om planvedtak - vedtatt reguleringsplan for E18 Lysaker - Ramstadsletta med tverrforbindelse Fornebu - Gjønnes (L)

 Underretning om planvedtak - vedtatt reguleringsplan for E18 Lysaker - Ramstadsletta med tverrforbindelse Fornebu - Gjønnes
Les mer

Underretning om planvedtak - vedtatt reguleringsplan for Lindelia 45 m.fl.

Underretning om planvedtak - vedtatt reguleringsplan for Lindelia 45 m.fl.
Les mer

Høring/offentlig ettersyn

Høring/offentlig ettersyn- reguleringsplan for Eikeli videregående skole - etaljregulering Bispeveien 10. Høringsfrist 21. august 2017.
Les mer

Møte med formannskapet: Kommunalt vedlikehold, avfall, fortetting og friområder

Formannskapet og velforeningene hadde iden 23. mai sitt årlige fellesmøte der vellene tar opp store og små problemer og saker de gjerne vil ha en bedre løsning på. Selvsagt kom det spørsmål om gjennomføringen av ny ordning for husholdningsavfall. Fortetting, kommunalt vedlikehold, samarbeidsprosjekter med kommunen samt friområder i det grønne Bærum hadde også stort fokus.
Les mer

Formannskapet sluttet seg til ny samarbeidsavtale

Revidert samarbeidsavtale mellom velforeningene i Bærum og Bærum kommune ble den 23. mai behandlet av formannskapet i kommunen. Det ble full tilslutning og et godt grunnlag for medvirkning for beboerne i Bærum. Bærum kommune er i denne sammenheng en foregangskommune når det gjelder vellenes plass i medvirkningsprosesser. Samarbeidet mellom velforeningene og kommunen ble formelt innstiftet gjennom gjensidige avtaler i 1979. Avtalene ble godkjent i sammenslutningen av velforeninger i oktober samme år, og kommunestyret gjorde vedtak 22. november 1979.
Les mer