Bærum Velforbund

Høring - endring av Bærum kommunes forskrift om skjenketider

Bærum kommunestyre har besluttet at skjenketidsforskriften i Bærum kommune skal revideres. Vedlagt er høringsnotatet.
Les mer

Høring/offentlig ettersyn

Høring/offentlig ettersyn- reguleringsplan for Eikeli videregående skole - etaljregulering Bispeveien 10. Høringsfrist 21. august 2017.
Les mer

Kommuneplanens arealdel - Høringsfrist 3. april 2017

Bærum kommune legger fram ny arealdel til kommuneplanen for perioden 2017 – 2035. Høringsfrist settes til 3. april 2017.
Les mer

Begrenset høring Strand - etappe 1 - E18-korridoren Lysaker-Ramstadsletta med tverrforbindelse til Gjønnes og Fornebu

Vi har digitalt mottatt vedlagte dokumenter til begrenset høring med frist 20. februar 2017.
Les mer

Høringsnotat barnehagebehovsanalyse 2016-2035

Kommunen opplever sterk befolkningsvekst . Vedlagte «Barnehagebehovsanalyse 2016-2035» gir en overordnet oversikt over forventet behov for barnehageplasser i kommunen og inneholder en skisse for hvordan behovet kan løses.
Les mer

Varsel om planoppstart til berørte parter, myndigheter og velforeninger - Fornebu - Kommundelplan 3

 I henhold til plan- og bygningslovens §§ 11-12 og 11-13 gjøres det kjent at arbeid med kommunedelplan 3 for Fornebu er igangsatt. Samtidig legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn/sendes på høring. Planprogrammet finnes på Bærum kommunes internettside www.baerum.kommune.no/kunngjoringer.
Les mer

Høring / offentlig ettersyn - områderegulering E18-korridoren Lysaker - Ramstadsletta med tverrforbindelsen Gjønnes - Fornebu

 Planutvalget har i møte 16.6.2016 vedtatt å sende forslag til reguleringsplan på høring. Høringsperioden er fra 11. august til 30. september 2016. Rådmannens innstilling m/vedlegg er å finne på Bærum kommunes nettsider www.baerum.kommune.no/kunngjoringer. Uttalelser påføres planens navn og planID 2014012 og arkivsakID 15/104832, og sendes Bærum kommune, Postboks 700, 1304 Sandvika, eller e-post: post@baerum.kommune.no innen 30.9.2016.
Les mer

Kommuneplanens samfunnsdel 2017-35, høring og offentlig ettersyn

Bærum kommune legger frem kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi for perioden 2017-35 ut på høring og offentlig ettersyn. Utleggelsen er i tråd med formannskapets vedtak av 2016-06-21 sak 114/16.
Les mer

Kommuneplanenens arealdel kan gi vellet utfordringer. Frist 15. desember

Kommuneplanens arealdel er nå lagt ut på høring. Det er en ganske omfattende dokumentmengde som følger saken. Skal du sjekke innspill som gjelder ditt velområde, må du gå gjennom de konkrete innspillene som er kommet for ditt område, se linkene under. Det er viktig å komme med sine uttalelser. Når arealplanen er vedtatt er det vanskelig å nå fram når de enkelte reguleringssakene kommer opp i ettertid.
Les mer

Arealstrategier for Bærum kommune 2015-2030

Formannskapet behandlet den 3. september forslaget til arealstrategier for kommunen. Planen legger opp til fortetting i utvalgte områder, først og fremst Fornebu, Sandvika og Fossum, i tillegg til kollektivknutepunkter og sentre ved eksisterende banetraseer. Boligbyggingen i resten av kommunen skal begrenses, og det skal føres en restriktiv utbyggingspolitikk i områder med småhus og rekkehus. Den årlige boligbyggingen er forestått til ca. 600 boliger, og utbygging skal i følge planforslaget avpasses etter kapasitet på skoler, barnehager, eldreinstitusjoner, veier, kollektivtrafikk mv.
Les mer

Høring: Renovasjonsplan for Bærum kommune

Bærum kommune har vedtatt å utrede alternativer for ny renovasjonsplan.
Les mer