Bærum Velforbund

Bærum velforbund har fått nye WEB-sider

Bærum velforbund har fått nye hjemmesider.
Les mer

Åpne kontordager – Ringeriksbanen og E16

 I løpet av november kan både lag, foreninger og du som privatperson få mer informasjon om status for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Prosjektet arrangerer såkalte åpne kontordager hvor du kan komme å stille spørsmål til oss.
Les mer

Nærmilø og velarbeide – Tema på medlemsmøtet 7. nov. 2017

Bærum Velforbund hadde kalt inn til medlemsmøte på Bekkestua Bibliotek tirsdag 7. nov. 2017. Tema for møtet var velarbeidet i Bærum. Hvilke oppgaver og utfordringer står vellene overfor. Leder for Bærum Velforbund Erik Sennesvik innledet til diskusjon der han ga en oversikt over oppgaver som velforbundet har arbeidet med og stilte spørsmål om hva vellene kunne gjøre for å for et enda bedre nærmiljø.
Les mer

Fornebu videregående skole – ny skole

Det er vedtatt etablering av videregående skole på Fornebu med ferdigstillelse i 2025.
Les mer

Vedtatt reguleringsplan for Eikeli videregående skole

Bærum Velforbund har mottatt underretning om planvedtak - vedtatt reguleringsplan for Eikeli videregående skole
Les mer

Møte med administrasjonen i Bærum kommune 1. november

Bærum Velforbund har sitt årlige kontaktmøte med administrasjonen i Bærum Velforbund 1. november 2017
Les mer

Møte med Ruter og Bærum kommune om kollektivtilbudet

Styret hadde den 19. september 2017 møte med Ruter og Bærum kommune når det gjelder kollektivtilbudet i Bærum. Referat fra møtet finner du her>>
Les mer

Ditt verdifulle nabolag - Bekkestua

Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus ønsker med dette å invitere alle velforeninger i Bærum til arrangementet «Ditt verdifulle nabolag» som arrangeres på Bekkestua i morgen 21.september og på søndag 24. september 2017.
Les mer

Nytt kollektivknutepunkt på Lysaker

Statens vegvesen skal i samarbeid med Bærum og Oslo kommune lage regulaeringsplan for Lysaker kollektivknutepunkt. De ber om innspill til arbeidet.
Les mer

Høring - Klimastrategi 2030 - Klimaklok Bærum

Formannskapet i Bærum kommune har vedtatt at rådmannens forsleg til Klimastrategi 20130 og handlingsplan skal sendes på høring. Høringen omfatter både målsettinger, strategier og tiltak.
Les mer

Møte med formannskapet: Kommunalt vedlikehold, avfall, fortetting og friområder

Formannskapet og velforeningene hadde iden 23. mai sitt årlige fellesmøte der vellene tar opp store og små problemer og saker de gjerne vil ha en bedre løsning på. Selvsagt kom det spørsmål om gjennomføringen av ny ordning for husholdningsavfall. Fortetting, kommunalt vedlikehold, samarbeidsprosjekter med kommunen samt friområder i det grønne Bærum hadde også stort fokus.
Les mer

Formannskapet sluttet seg til ny samarbeidsavtale

Revidert samarbeidsavtale mellom velforeningene i Bærum og Bærum kommune ble den 23. mai behandlet av formannskapet i kommunen. Det ble full tilslutning og et godt grunnlag for medvirkning for beboerne i Bærum. Bærum kommune er i denne sammenheng en foregangskommune når det gjelder vellenes plass i medvirkningsprosesser. Samarbeidet mellom velforeningene og kommunen ble formelt innstiftet gjennom gjensidige avtaler i 1979. Avtalene ble godkjent i sammenslutningen av velforeninger i oktober samme år, og kommunestyret gjorde vedtak 22. november 1979.
Les mer

E18-Utbyggingen

Bærum Velforbund og Statens Vegvesen har samme synspunkt på hva som er den beste løsningen for E18-utbyggingen.
Les mer

Velforeningenes møte med formannskapet 23. mai

Velforeningene i Bærums årlige kontaktmøte med formannskapet i Bærum kommune finner sted den 23. mai. Vedlagt er saker som vellene har bedt om politikerenes synspunkter til.
Les mer

Arealplanen: Bolig-press og fortetting berører mange

Dette er blant de forholdene som tas opp i Bærum Velforbund sin uttalelse. Men også andre viktige sider ved utviklingen av bærumssamfunnet kommenteres i uttalelsen. Du finner den i sin helhet som dokument under.
Les mer

Omlegging av kollektivtilbudet i Bærum – svar fra Ruter

Bærum velforbund har fått svar fra Ruter på sin henvendelse i februar 2017 vedrørende "Omlegging av kollektivtilbudet i Bærum – erfaringer og tilbakemeldinger". Brevet fra Bærum velforbund til Ruter finner du her:
Les mer

Ingen bønn for trikk til Bærum

Schytz må derfor innrømme at fylkeskommunen står overfor et problem. I arealplanen for Bærum, er Bekkestua et av de 2 hovedområdene for bymessig utvikling og knutepunkt for kollektivløsninger. Reduksjon i busstilbudet mot vestre deler av Oslo sammen med nedlegging av trikken støtter ikke den utviklingen Bærum kommune legger opp til.
Les mer

Kommuneplanens arealdel - Høringsfrist 3. april 2017

Bærum kommune legger fram ny arealdel til kommuneplanen for perioden 2017 – 2035. Høringsfrist settes til 3. april 2017.
Les mer

Bærum Velforbund. Styrets møte med administrasjonen i Bærum Kommune 5. april

Styret i Bærum Velforbund møter den administrative ledelsen i Bærum kommune 5. april. Formålet er å ta opp saker velforeningene er opptatt av eller saker som er sendt Bærum kommune uten at det foreligger svar eller tilfredsstillende svar. I årsmøtedokumentet er det i beretningen ført opp en oversikt ovr spørsmål som ble tatt opp i 2016.
Les mer

Rigmor Arnkværn takker for seg

 Rigmor ble takket av til store klappsalver av ¨årsmøtedelegatene som hadde møtt frem til årsmøtet i Bærum Velforbund..
Les mer