Bærum Velforbund

Varsel om oppstart av endring av reguleringsplan for E18 Lysaker – Ramstadsletta

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjente områdereguleringsplan for E18 Lysaker – Ramstadsletta den 08.09.2017.
Les mer

Møte med Statens Vegvesen og Bærum kommune

 Styret møtte den 6. september 2017 Statens Vegvesen og Bærum kommune for å drøfte kontaktordninger og en del prinsipielle problemer når det gjelder velforeningenes kontakt med Statens Vegvesen. Dette har vi lenge hatt ønske om. Ofte er det vanskelig å finne ut om det er kommunen eller Statens Vegvesen som ansvaret for de sakene velforeningene tar opp. Om det så sendes brev til SV, har det ofte har det vært vanskelig å få noe svar. Referat fra møtet er vedlagt.
Les mer

Uttalelse om kommunal boligpolitikk

Bærum Velforbund gir sin tilslutning til "Kommunal politikk for rimelige boliger" som behandles i kommunestyret den 21 juni.
Les mer

Formannskapet sluttet seg til ny samarbeidsavtale

Revidert samarbeidsavtale mellom velforeningene i Bærum og Bærum kommune ble den 23. mai behandlet av formannskapet i kommunen. Det ble full tilslutning og et godt grunnlag for medvirkning for beboerne i Bærum. Bærum kommune er i denne sammenheng en foregangskommune når det gjelder vellenes plass i medvirkningsprosesser. Samarbeidet mellom velforeningene og kommunen ble formelt innstiftet gjennom gjensidige avtaler i 1979. Avtalene ble godkjent i sammenslutningen av velforeninger i oktober samme år, og kommunestyret gjorde vedtak 22. november 1979.
Les mer

Omlegging av kollektivtilbudet i Bærum – svar fra Ruter

Bærum velforbund har fått svar fra Ruter på sin henvendelse i februar 2017 vedrørende "Omlegging av kollektivtilbudet i Bærum – erfaringer og tilbakemeldinger". Brevet fra Bærum velforbund til Ruter finner du her:
Les mer

Omlegging av kollektivtilbudet i Bærum - erfaringer og tilbakemeldinger

Styret i Bærum Velforbund konstaterer i en uttalelse til Ruter, at den omfattende omleggingen av rutetilbudet i Bærum har ført til mange kommentarer fra velforeninger, grupper og enkeltpersoner.
Les mer

Ringeriksbanen uten stopp på Avtjerna

Informasjonsmøte på Skui Grendehus 21. november kl 18:30 var godt besøkt. Mange hadde spørsmål til denne jernbanesatsingen. Foreløpig er prosjektet beregnet å koste 26 milliarder. Men andre tall er også store: 8 millioner masse skal ut av tunnelen. Det svarer til 400.000 lastebillass. Beregnet ferdig 2024. Frist for merknader til planoppstart og høring for planprogram, er 10. januar 2017.
Les mer

Her kan du melde inn feil til Bærum kommune - veier mm

Bærum kommune har nå åpnet en Web-side der en kan melde fra feil på veier mm.. Slike feil kan gjelde:
Les mer

Antall boligenheter i hvert velområde

Bærum Velforbund har fra Bærum kommune fått oppgitt antall boligenheter i hvert velområde. Dette omfatter boliglag, boligsameier, huseierforeninger og eneboliger. Det omfatter også kommunalt eide boliger. Vi er usikre på om det omfatter hybler eller utleieleiligheter i eneboliger.
Les mer

Velkart

For å finne kartet med velgrenser, følg denne linken: Bærumskartet- Velgrenser
Les mer

1 kommentar Vis

Legg til kommentar

Ny løsning for husholdningsavfall ikke uten problemer

Til høsten regner Bærum kommune med at det er klart for ny ordning når det gjelder henting av husholdningsavfall. Ut med sekkene og inn med beholderne, men hvor skal de plasseres: Det kan bli kaos i veier og gangveier om ikke naboer samabeider.
Les mer

En større kommune i Akershus vest?

Kommunestyret har besluttet å innlede samtaler med Asker, Røyken og Hurum kommuner om en eventuell felles kommunestruktur som en videre prosess i kommunereformen. Kommunestyret la under behandlingen stor vekt på å gjennomføre gode prosesser for å involvere innbyggerne i det som er viktige spørsmål om fremtidens kommune, blant annet med:
Les mer

Medlemsmøtet den 27. januar 2016

 Takk for sist til dere som deltok på kveldens medlemsmøte. Vi setter pris på at dere var med oss.
Les mer

Velarbeider inkluderende og demokratibyggende

Aktivitet og engasjement varierer fra velforening til velforening, også over tid. Dette er imidlertid ikke avgjørende for velforeningen som inkluderende og demokratibygger i lokalsamfunnet. Styret inviterer til møte for medlemmene 27. januar der blant annet dette skal drøftes. Programmet finner du under.
Les mer

Ruter truer med å legge ned direktebussene til Oslo

Ruter planlegger nå ruteopplegget fra høsten av. Det er kommet signaler om at bussing til stasjoner vil bli det vanlige. Innsparingene er tenkt brukt til styring av lokale ruter. Bærum Velforbund er enig med redaktøren i Budstikka – begge deler takk!
Les mer

Bærum kommune øker tilskuddet til Bærum Velforbund

I Bærum kommunes handlingsprogram for 2016-19 er det vedtatt å gi støtte til Bærum Velforbund gjennom et eget tilskudd på 150.000 for 2016 økende til 200.000 i løpet av fireårsperioden. For 2015 økte tilskuddet fra kr 80.000,- til kr 100.000,-. Dette vil gi velarbeidet i Bærum nye muligheter, men penger løper fort ”ut”. Derfor inviterer vi medlemmene til en idedugnad 27. januar.
Les mer

Kommunens budsjettarbeid

Bærum Velforbund har i en uttalelse pekt på viktige satsningsområder i kommunebudsjettet. Fram mot Jul skal kommunens politikere ferdigbehandle Handlingsprogrammet for 2016 og de neste 3 årene. Tiltak for barn og unge samt vedlikehold av kommunens infrastruktur er viktige områder.
Les mer

Bevar et operativt Bærum Sykehus

Bærum Velforbund har sammen med mange andre organisasjoner blitt anmodet om å støtte underskriftskampanjen Kampanje Bevar et operativt Bærum Sykehus.
Les mer