Bærum Velforbund

Kommuneplanens arealdel - Høringsfrist 3. april 2017

Bærum kommune legger fram ny arealdel til kommuneplanen for perioden 2017 – 2035. Høringsfrist settes til 3. april 2017.
Les mer

Bærum Velforbund. Styrets møte med administrasjonen i Bærum Kommune 5. april

Styret i Bærum Velforbund møter den administrative ledelsen i Bærum kommune 5. april. Formålet er å ta opp saker velforeningene er opptatt av eller saker som er sendt Bærum kommune uten at det foreligger svar eller tilfredsstillende svar. I årsmøtedokumentet er det i beretningen ført opp en oversikt ovr spørsmål som ble tatt opp i 2016.
Les mer

Rigmor Arnkværn takker for seg

 Rigmor ble takket av til store klappsalver av ¨årsmøtedelegatene som hadde møtt frem til årsmøtet i Bærum Velforbund..
Les mer

Bærum kommunes tilskuddsordninger

 Velforeningen kan søke midler til utgivelse av velbok og andre publikasjoner. Flere tilskuddsordninger i Bærum kommune har søknadsfrist 1. mars. Gå på:
Les mer

Omlegging av kollektivtilbudet i Bærum - erfaringer og tilbakemeldinger

Styret i Bærum Velforbund konstaterer i en uttalelse til Ruter, at den omfattende omleggingen av rutetilbudet i Bærum har ført til mange kommentarer fra velforeninger, grupper og enkeltpersoner.
Les mer

Bærum Velforbund – Valg 2017

Den 7. Mars er det årsmøte m/valg. Valgkomiteen søker etter kandidater til verv i Bærum Velforbund. Vi ber alle vel i Bærum om hjelp til å finne frem til allsidige kvinner og menn med interesse for miljø- og samfunnsutvikling.
Les mer

VELposten – Februar 2017

Her kan du laste ned og lese site utgave av VELposten.
Les mer

Begrenset høring Strand - etappe 1 - E18-korridoren Lysaker-Ramstadsletta med tverrforbindelse til Gjønnes og Fornebu

Vi har digitalt mottatt vedlagte dokumenter til begrenset høring med frist 20. februar 2017.
Les mer

Klimakloke idémøter

Bærum kommune inviterer alle innbyggere til idémøte for sammen å skape ideer om hva vi kan gjøre for et mer klimaklokt Bærum.
Sammen kan vi lære av hverandre!
Resultatene vi ønsker er konkrete tiltak som kan gjennomføres slik at klimautslippene i lokalsamfunnet reduseres - hvis alle bidrar lokalt, får vi resultater både nasjonalt og globalt. Endringene kommer – vil du være med å forme dem?
Det arrangeres totalt fire idemøter på ulike skoler i Bærum:
Les mer

Medlemsmøte med fokus på samferdsel

For noen av de over 40 deltakerne, ble kveldens gjennomgang av justert ny E18 sterk kost. Oslopakke 3 bidrar med 5% av finansieringen, men påfører gjennom sitt vedtak en merkostnad på 100talls millioner og riving av flere hus.
Les mer

Ruters nye ruteopplegg i Bærum

Har Ruters nye opplegg for bussforbindelser i Bærum blitt en suksess? Meningene er sterke i deler av Bærums befolkning. Ruter har stor tro på at det nye opplegget totalt sett gir Bæringene et bedre tilbud. Det vil bli interessant å følge med på hvordan tilfredsheten med det nye opplegget blir målt.
Les mer

Medlemsmøte 17. januar 2017 - Kulturhuset Stabekk Kino

 Vi inviterer til medlemsmøte om aktuelle temaer. Sett av tiden.
Les mer

Nabo Nettverk

 Du kjenner dine naboer. Du er på hils når du ser dem. Du ser uregelmessigheter. Alle passer på omgivelsene der du bor. Du snakker med fremmede som er i området. ”Nabonettverk” vil være et sterkt signal til omgivelsene om at noen følger med. Det vil også ha en preventiv virkning mot kriminelle aktører som får en usikkerhetsfaktor å forholde seg til.
Les mer

Ringeriksbanen uten stopp på Avtjerna

Informasjonsmøte på Skui Grendehus 21. november kl 18:30 var godt besøkt. Mange hadde spørsmål til denne jernbanesatsingen. Foreløpig er prosjektet beregnet å koste 26 milliarder. Men andre tall er også store: 8 millioner masse skal ut av tunnelen. Det svarer til 400.000 lastebillass. Beregnet ferdig 2024. Frist for merknader til planoppstart og høring for planprogram, er 10. januar 2017.
Les mer

Velposten november 2016

Her foreligger november 2016 utgaven av Velposten – organ for Norges Velforbumd.
Les mer

Årsmøte 7. mars 2017

Tirsdag 7. mar. 2017 kl. 18:30 - 21:30
7.
mar.

Velkommen til Bærum Velforbunds årsmøte 7. mars 2017. Det finner sted i møtesalen ved Bærum Bibliotek, Bekkestua kl. 1830 til 2130. Deltakelse ved årsmøtet reguleres av vedtektenes § 2:

 § 2 Representasjon

I Forbundets møter deltar fortrinnsvis lederne og deres stedfortredere i de tilsluttede velforeninger. Ved forfall kan andre representanter møte, men ikke over to fra hver velforening (se forøvrig §7).

 Program:

 1830 – 1840 Åpning av møtet, konstituering

 1840 – 1915 Varaordfører Ole Kristian Udnes hilser årsmøtet
                        Utfordringene for Bærum kommune i tiden som kommert

 1930 – 2130 Årsmøteforhandlinger

 Det vil bli gitt orientering når det gjelder arbeidet med ny Samarbeidsavtale om velarbeid i Bærum.

 Vi håper alle medlemsvel finner tid til å delta. Det er viktig å gi konstruktive signaler for fortsatt god ut vikling av velarbeidet i Bærum og for Bærum Velforbund. Og det blir enkel servering og muligheten til å ta en prat med andre vel.

 Vel møtt

 Årsmøtedokumentet finner du her >>

Les mer

Sammenslutningen er sluttført.

Merkedag for nærmiljøarbeid i Norge. 5. november ble Velforbundet erklært avviklet. Hele vel-norge er samlet i Vellenes Fellesorganisasjon. Erik Sennesvik, leder i VFO, takket Sigvard Laurendz fra Velforbundet for ryddig avvikling. Dermed er 2000 velforeninger samlet. Medlemstallet til VFO øker, og organisasjonen har nå kontorbetjening på heltid. For Velforbundet betyr sammenslåingen bedre forsikringstilbud og muligheten for gratis hjemmeside. Medlemsfordelene i VFO opprettholdes, men skal bli bedre i tiden som kommer.
Les mer

Styret i Bærum Velforbund 2016

Erik Sennesvik - styreleder - Berger og Rykkinn Vel
Les mer

Styreseminar på Hurdalsjøen

Styret i Bærum Velforbund var samlet på Hurdalsjøen til et to dagers seminar 28. til 29. oktober 2016. Målet for seminaret var å tilrettelegge det videre styrearbeidet. Det var mange gode diskusjoner om styrets arbeidsform og de sakene som var under arbeid. Styret besluttet hva som skulle prioriteres fremover. Det hele sett i lys av retningslinjene gitt på årsmøtet i 2016.
Les mer

Høringsnotat barnehagebehovsanalyse 2016-2035

Kommunen opplever sterk befolkningsvekst . Vedlagte «Barnehagebehovsanalyse 2016-2035» gir en overordnet oversikt over forventet behov for barnehageplasser i kommunen og inneholder en skisse for hvordan behovet kan løses.
Les mer