Bærum Velforbund

E18-Utbyggingen

Bærum Velforbund og Statens Vegvesen har samme synspunkt på hva som er den beste løsningen for E18-utbyggingen.
Les mer

Velforeningenes møte med formannskapet 23. mai

Velforeningene i Bærums årlige kontaktmøte med formannskapet i Bærum kommune finner sted den 23. mai. Vedlagt er saker som vellene har bedt om politikerenes synspunkter til.
Les mer

Protokoll fra årsmøtet 2017

Årsmøtet i Bærum Velforbund ble avholdt på Bekkestua bibliotek den 7. mars 2017.
Les mer

Referat fra møte mellom Bærum Velforbund og Bærum Kommune den 5. april 2017

Det halvårlige kontaktmøtet mellom Bærum Kommune og Bærum Velforbund ble avholdt i kommunegprden onsdag 5. april 2017.
Les mer

Høringsmøte om Sandvikaplanene - 18. april

Formannskapet i Bærum inviterer til høringsmøte om Sandvika-planene 18. april 2017 kl. 17.00.
Les mer

Arealplanen: Bolig-press og fortetting berører mange

Dette er blant de forholdene som tas opp i Bærum Velforbund sin uttalelse. Men også andre viktige sider ved utviklingen av bærumssamfunnet kommenteres i uttalelsen. Du finner den i sin helhet som dokument under.
Les mer

Omlegging av kollektivtilbudet i Bærum – svar fra Ruter

Bærum velforbund har fått svar fra Ruter på sin henvendelse i februar 2017 vedrørende "Omlegging av kollektivtilbudet i Bærum – erfaringer og tilbakemeldinger". Brevet fra Bærum velforbund til Ruter finner du her:
Les mer

Ingen bønn for trikk til Bærum

Schytz må derfor innrømme at fylkeskommunen står overfor et problem. I arealplanen for Bærum, er Bekkestua et av de 2 hovedområdene for bymessig utvikling og knutepunkt for kollektivløsninger. Reduksjon i busstilbudet mot vestre deler av Oslo sammen med nedlegging av trikken støtter ikke den utviklingen Bærum kommune legger opp til.
Les mer

Kommuneplanens arealdel - Høringsfrist 3. april 2017

Bærum kommune legger fram ny arealdel til kommuneplanen for perioden 2017 – 2035. Høringsfrist settes til 3. april 2017.
Les mer

Bærum Velforbund. Styrets møte med administrasjonen i Bærum Kommune 5. april

Styret i Bærum Velforbund møter den administrative ledelsen i Bærum kommune 5. april. Formålet er å ta opp saker velforeningene er opptatt av eller saker som er sendt Bærum kommune uten at det foreligger svar eller tilfredsstillende svar. I årsmøtedokumentet er det i beretningen ført opp en oversikt ovr spørsmål som ble tatt opp i 2016.
Les mer

Rigmor Arnkværn takker for seg

 Rigmor ble takket av til store klappsalver av ¨årsmøtedelegatene som hadde møtt frem til årsmøtet i Bærum Velforbund..
Les mer

Bærum kommunes tilskuddsordninger

 Velforeningen kan søke midler til utgivelse av velbok og andre publikasjoner. Flere tilskuddsordninger i Bærum kommune har søknadsfrist 1. mars. Gå på:
Les mer

Omlegging av kollektivtilbudet i Bærum - erfaringer og tilbakemeldinger

Styret i Bærum Velforbund konstaterer i en uttalelse til Ruter, at den omfattende omleggingen av rutetilbudet i Bærum har ført til mange kommentarer fra velforeninger, grupper og enkeltpersoner.
Les mer

Bærum Velforbund – Valg 2017

Den 7. Mars er det årsmøte m/valg. Valgkomiteen søker etter kandidater til verv i Bærum Velforbund. Vi ber alle vel i Bærum om hjelp til å finne frem til allsidige kvinner og menn med interesse for miljø- og samfunnsutvikling.
Les mer

VELposten – Februar 2017

Her kan du laste ned og lese site utgave av VELposten.
Les mer

Begrenset høring Strand - etappe 1 - E18-korridoren Lysaker-Ramstadsletta med tverrforbindelse til Gjønnes og Fornebu

Vi har digitalt mottatt vedlagte dokumenter til begrenset høring med frist 20. februar 2017.
Les mer

Klimakloke idémøter

Bærum kommune inviterer alle innbyggere til idémøte for sammen å skape ideer om hva vi kan gjøre for et mer klimaklokt Bærum.
Sammen kan vi lære av hverandre!
Resultatene vi ønsker er konkrete tiltak som kan gjennomføres slik at klimautslippene i lokalsamfunnet reduseres - hvis alle bidrar lokalt, får vi resultater både nasjonalt og globalt. Endringene kommer – vil du være med å forme dem?
Det arrangeres totalt fire idemøter på ulike skoler i Bærum:
Les mer

Medlemsmøte med fokus på samferdsel

For noen av de over 40 deltakerne, ble kveldens gjennomgang av justert ny E18 sterk kost. Oslopakke 3 bidrar med 5% av finansieringen, men påfører gjennom sitt vedtak en merkostnad på 100talls millioner og riving av flere hus.
Les mer

Ruters nye ruteopplegg i Bærum

Har Ruters nye opplegg for bussforbindelser i Bærum blitt en suksess? Meningene er sterke i deler av Bærums befolkning. Ruter har stor tro på at det nye opplegget totalt sett gir Bæringene et bedre tilbud. Det vil bli interessant å følge med på hvordan tilfredsheten med det nye opplegget blir målt.
Les mer

Medlemsmøte 17. januar 2017 - Kulturhuset Stabekk Kino

 Vi inviterer til medlemsmøte om aktuelle temaer. Sett av tiden.
Les mer