Bærum Velforbund

Nytt kollektivknutepunkt på Lysaker

Statens vegvesen skal i samarbeid med Bærum og Oslo kommune lage regulaeringsplan for Lysaker kollektivknutepunkt. De ber om innspill til arbeidet.

Målet er å utvikle Lysaker til et regionalt knutepunkt for buss, tog og T-bane, der det legges til rette for at flere reiser kollektivt, sykler og går. Nå legges planprogrammet ut på høring slik at du kan komme med dine innspill.

Statens vegvesen har utarbeidet et forslag til planprogram med konsekvensutredning for Lysaker kollektivknutepunkt. Det er dette vi ønsker innspill til, slik at vi i samarbeid med Bærum kommune og Oslo kommune kan lage en reguleringsplan for Lysaker knutepunkt.

Det er viktig for oss, i planarbeidet, å redusere barrierevirkninger, øke tilgjengeligheten for gående og syklende, skape en god sammenheng med lokalvegene og gjøre det mer attraktivt å oppholde seg i området. Forholdet til landskap, kulturminner, naturmangfold og byrom vil være sentralt i arbeidet.

Området som kan bli berørt av planen vises med stiplet strek på bildet.

Planens endelige avgrensning og innhold blir avklart gjennom planarbeidet.

Dokumentene kan du finne her: Link >>

Skriv en kommentar:

Vennligt fyll ut ditt navn
Vennligst fyll ut e-postadresse

Flere bildegallerier: